top of page

תקנון והסכמה לקבלת מידע מאפשטיין ושות'

אפשטיין ושות' מציעה שירות קבלת מידע, אשר משמעו קבלת דיוור ישירות למשתמש בשירות זה, בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי אפשטיין ושות'. יובהר במפורש כי תוכן המידע יכול שיכלול דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר אין בהם תוכן משפטי.

בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירותי קבלת מידע ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י אפשטיין ושות' מידע, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר).  המשתמש בשירות המידע יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים באתר האינטרנט ו/או בהודעה האלקטרונית ו/או באמצעות פנייה למשרדינו. המשתמש בשירות המידע יוכל להרשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה למשרדינו או רישום מחדש באתר.
המשתמש מסכים ומודע לכך שאין במאמרים השונים באתר משום ייעוץ משפטי והמאמרים ופרסומים השונים אינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ משפטי. 
bottom of page